Solarni paneli Solarna energija i drustvo,Vesti ROI, solarna energija i povraćaj investicije – deo II

ROI, solarna energija i povraćaj investicije – deo II

RIO Solarni Paneli deo IINekoliko koraka vode ka određivanju njegove vrednosti:

 • Izračunavanje svih početnih dažbina projekta, glavnu investiciju, amortizaciju za određeni period razmatranja, poreska i kreditna optrećenja, cenu utrošenog vremena na investiciji,
 • Izračunavanje konačne dobiti, u ovom slučaju solarnog energetskog sistema, kao i verovatnoću te dobiti ili oscilacije dobijene vrednosti,
 • Odredite trenutak kada ćete biti u dobitku, i proverite da li se uklapa sa vašim očekivanjima,
 • Tek sada možete pristupiti određivanju vrednosti ROI prema jednačini (objavljena u prvom delu).

Pored same vrednosti, bitni faktori su ubrzavanje dobiti, redukcija cene-troškova, i povećanje dobiti. Kada se radi o solarnim sistemima ovo se može pratiti kroz simulacije u programima, kao što su PVSYST, RETScreen, itd. Tom prilikom je jako bitno da se obrati pažnja na cenu panela, baterija (ako ulaze u projekat), cenu i snagu invertora, cenu i snagu kontrolera punjenja, slika 1. Kod panela mora se imatu u vidu vremenski period ugovora ili predviđenog trajanja sistema, što će obezbediti odabir tehnologije solarnih panela (zbog kontinualnog opadanja karakteristika solarnih ćelija), a sa druge strane bitan je odnos cene/Wp kako bi vrednost ROI za solarnu energiju bio što veći.

Home Solar Power System

Slika 3. Kućni solarni sistem (Solar Power For Home)

Prema tome, radi se o strateškom planiranju kako na mikro planu, kod domaćinstava, tako i na makro planu-solarne elektrane. Inače, ovakav vid analize u solarnoj industriji prvi su uveli Nemački solarni energetski menadžeri, što je i u duhu njihove preciznosti i proračunljivosti.

Period povraćaja (Payback Period- vremena koje je potrebno da se investicija isplati) se može odrediti na osnovu grafika i predstavlja pomoćni parametar za merenje performansi. Tu se radi o pogledu na ROI sa pozicije vremenskog ekvivalenta povraćaja novca. Zarada, koja kasnije dolazi ne ulazi u razmatranje.

PayBack jednacina

(dobijeno srednje novčane mase po mesecu iz investicije),

mada može biti, i za solarne sisteme uobičajena je upotreba godišnja novčana masa.

ROI se primenjuje na projekte gde su svi budući troškovi ili uštede unapred poznati zahvaljujući iskustvu stečenom na prethodnim projektima, tako da se može sa popriličnom sigurnošću primeniti i u solarnoj energetici. Zašto? Pre svega svi uslovi kako investiranja su poznati, počev od administrativnih do same investicije. To se da izračunati, iako za veće projekte zahteva vremena i posebnog znanja. Dalje, amortizacija je mala jer, kod fiksnih sistema, nema mehaničkih, pokretnih delova, tako da se jedino kvar javlja na samom panelu koji se da lako zameniti ili na sistemu prenosa struje. Treće i ono što najviše privlači ulagače jeste zagarantovano tržište-otkup na duži vremenski period kada se radi sa grid-tie sistemima (sistemi povezani na mrežu). Ovo se kod off-grid sistema (autonomnih) projektuje na vreme rada panela i preko 25 godina. Na slici 2 može se videti kako bi izgledalo ROI za takav jedan off-grid sistem. Naravno, kumulativno investiranje će napraviti jedan bitan skok onda kada dođe do investiranja u nove baterije, jer je njihov vek eksploatacije između 5-15 godina i u mnogome zavisi od načina upotrebe.

roi tool

Slika 2. ROI off-grid sistem (Solar PV ROI Calculator)

Sa druge strane, ROI ne uzima fleksibilnost niti rizik, što ga čini nepouzdanim parametrom kod novih ulaganja bilo kog tipa. Ponekada može da zahteva veliki broj podataka, kao na primer kod solarnih elektrana, što znači da je zasnovan na parametrima koji se mogu pratiti. Zatim, nije uvek isplativo raditi analizu za male promene solarnog sistema jer se može doći do veće nepreciznosti od dozvoljene jer nisu svi prihodi finansijske prirode, ali u globalu svi prihodi imaju finansijski uticaj. Na kraju, ROI favorizuje one projekte koji donose uštedu.

Kada se pojedinac odluči na ugradnju solarnog energetskog sistema mora unapred da definiše i odredi nekoliko stvari:

 • Određivanje cene za datu snagu,
 • Kolike su subvencije ili poreske olakšice na solarnu energiju koje daje država,
 • Koliko energije na godišnjem planu će dati sistem sakupiti,
 • Izračunavanje koliko košta jedan kWh tako dobijene struje,
 • Određivanje perioda povraćaja i ROI.

Prvu stavku određuje sama cena delova na tržištu, mada se može krenuti i od planirane novčane mase namenjene ulaganju, tako da se na osnovu toga može proračunati maksimalnu snagu sistema. Naravno, sve je u korelaciji sa potrebama kupca, i tu važi pravilo izbora.


Druga tačka se tiče finansijskih olakšica koje za solarnu energiju nudi sama država. Cilj tih subvencija jeste da se pospeši zelena energija, smanjenje CO2, primenjivanje Kyoto sporazuma, ulaganje u industriju. Dakle, korist je obostrana. USA, Kanada, Australija i Engleska daju posebne pogodnosti za stambene i poslovne objekte u vidu učešća države u direktnom plaćanju jednog dela troškova. U USA taj sistem je najviše razvijen, i primera radi za ulaganja do 2000$ država daje 30% tj. 600$. Pored toga i svaka federalna država u USA ima posebne programe kreditiranja (federal tax) i poreskih olakšica (rebates and incentives) takvih projekata. Čak su otišli toliko daleko da su napravili on-line kalkulatore (solar calculator) u kojima su implementirane date takse.

Available Washington Solar tax free

Slika 3. Područja države Washington sa popustima za solarnu energiju

Tako postoji i kampanja u najrazvienijoj državi USA Kaliforniji: Go Solar California! koja ima za cilj promociju i pospešivanje ugrednje solarnih panela u domove, škole, bolnice, opštine, itd., da do kraja 2016. godine bude instalirano 1,940 MW PV sistema. Kao primer dvostrukog subvencionisanja pokazana je slika 3, gde su markirane celine države Washington sa u kojima postoje dodatne finansijske povoljnosti i pored zvanične federalne takse. Smatra se opravdanim ovakav pristup jer nisu sve oblasti podjednako razvijene, sa istim brojem ekvivalentnih sunčevih sati, sa istom infrastrukturom. Pored države, mnoge banke daju dodatne kredite sa povoljnim kamatnim stopama. Kao ispomoć u obračunu krajnje cene može poslužiti web Solar Power Calkulator, koji može itekako da uštedi vreme i novac.

ROI, solarna energija i povraćaj investicije – deo III


1 thought on “ROI, solarna energija i povraćaj investicije – deo II”

 1. Vrlo dobar clanak o solarnoj energiji a i ovaj Solar Power Kalkulator je strasna stvar.
  Hvala jos jednom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *