Šta je to efekat „Patke“ u primeni solarne energije

Čudan naziv, zar ne? Kako ptice i šta znači efekat ili bolje reći grafik „patke“? Možda će vas malo zbuniti naslov, ali posredi je jedan od najvećih izazova pred kojim se nalazi budućnost fotonaposnkih sistema. Nešto što primorava industriju, rećićemo kasnije koju, da se ubrzano razvija i koja će tek imati „boom“ na tržištu zelene energije.

Ne radi se o uticaju elektrana na život ili stanište ptica, posebno pataka, već se radi o grafiku proizvodnje električne energije iz solarnih elektrana i potražnje – potrošnje te iste energije u toku jednog dana a koji podseća na siluetu patke. Nekom je bio inspirativan te mu nadenuo takav naziv.

Kriva „patke“ je graf proizvodnje energije tokom dana koji pokazuje vremensku disbalans između vršne potražnje i proizvodnje obnovljive energije iz Sunca ili vetra. Kalifornijski nezavisni operater sistema je uočio ovaj efekat još 2012. godine i od tada je uloženo mnogo novca i napora da se reši. Donji grafik sve pokazuje. Настави са читањем „Šta je to efekat „Patke“ u primeni solarne energije“

Energetske zajednice obnovljivih izvora energije

Pojašnjenje šta su to Energetske zajednice – zadruge, koje se sada prvi put zakonski definišu pod nazivom Zajednice obnovljivih izvora energije, daćemo tako što ćemo započeti post o trendovima u energetici – tranziciji ovog sektora koja je u najavi za sve zemlje Balkana.

Energetska tranzicija je neminovna iz više razloga. Prvi je taj, a slobodno možemo reći i najbitniji, da se klima menja usled pojave efekta staklene bašte (izveštaji IPCC-a), stoga promene u emisiji CO2, NOx, sumpornih jedinjenja i suspendovanih čestica moraju se desiti, i to bez odlaganja. Energetski sistem je prepoznat kao ključni faktor u pomenutoj emisiji zato su preduzete mere u njegovoj rekonstrukciji. Kao društvo koje teži samoodrživosti i boljem životu, odgovorni smo prema budućim generacijama da staništa i životnu sredinu ostavimo pogodnim za neometani život i razvoj posle nas. Mnoge studije govore o pogubnom uticaju zagađenja vazduha na život ljudi, posebno utiču na respiratorni i kardiovaskularni sistem. Ali evo jednog istraživanja Univerziteskog koledža u Londonu kome zagađenje u vazduhu povezano sa povećanim rizikom od trajnog gubitka vida.

Drugi razlog jeste taj da se Srbija ali i ostale zemlje Balkana 2018. godine obavezale da, prema zakonodavstvu o kontroli zagađenja životne sredine kao članice Energetske zajednice, počnu smanjenje zagađenja iz termoelektrana na ugalj. U tu svrhu zemlje Zapadnog Balkana se upravljaju prema Nacionalnom planu za smanjenje emisija – NERP-om, koji će se primenjivati do 31.12.2027. godine. Do tada velika postrojenja za sagorevanje obuhvaćena NERP-om moraju uskladiti emitovanje štetnih gasova tako da ono bude manje od graničnih vrednosti emisija definisanim Direktivom o industrijskim emisijama koje je propisala Evropska Unija. Na primer, početkom 2020. godine Sekretarijat Energetske zajednice je otvorio postupak protiv Srbije jer je primena NERP-a bilo na sendby-u. Ipak, garancije su stigle da je sve počelo da se primenjuje.

Potom, zemlje Zapadnog Balkana su potpisnice Sofijske deklaracije o “Zelenoj agendi”, čime su se obavezale na uvođenje takse na emisiju CO2 i tržišnih modela podsticaja za OIE, ali i na postupno ukidanje subvencija za ugalj. U skladu sa “Zelenom agendom” obavezale su se zajedno sa EU da će Evropa do 2050. godine postati klimatski-neutralni kontinet. Podsticanje implementacije obnovljivih izvora energije na svojoj teritoriji jeste jedan od prioriteta na kojima države moraju raditi i uložiti napore na promociji istih.

Treće, tržište energijom se otvorilo i mogućnosti za razvoj biznisa postaju velike: Počev od proizvodnje, primene raznih modela energetske efikasnosti do trgovine proizvodima za elektrane ili samom energijom. Tranzicija ne treba da se shvati kao nužno zlo već kao šanasa za razvoj i uspeh društva! Cirkularna ekonomija u toku tranzicije ima za cilj da obezbedi širu primenu OIE i ublaži socio-ekonomski uticaja iste po principima transparentnosti i pravednosti. Da će tržište da se razvija govori i činjenica da se Zelenom agendom potpisnice obavezuju na povećanje udela obnovljivih izvora energije u energetskom miksu uz obezbeđivanje neophodnih uslova za investiranje.

Shodno tome, tržište se otvara i za male investicije, one koje mogu da budu interesantne domaćinstvima ili pojedincima, lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima, itd. U nekim zemljama Zapadne Evrope su se pojavile energetske zadruge, poput Italije, Austrije a u Srbiji je to definisano novim Zakonom o obnovljim izvorima energije pod malo drugačijim terminom Zajednica obnovljivih izvora energije. Može se slobodno nazivati skraćeno Zajednicom OIE.

Zajednica je pravno lice sa formom udruženja u kome učestvuju članovi zajednice.

Ona je otvorena i na dobrovoljnoj je bazi, čak i stambena zajednica može biti registrovana kao pravni subjekt – udruženje za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije. Član Zajednice može biti: fizičko lice, pravno lice, jedinica lokalne samouprave i drugi vidovi mesne samouprave. Pod specijalnim uslovima član može biti preduzetnik ili privredno društvo ali ako proizvodnja električne energije iz OIE ne predstavlja njegovu glavnu komercijalnu delatnost. Međutim, članstvo ne znači da ta osoba ili neki privredni subjekat oslobođen plaćanja struje, on zadržava tu obavezu. Članstvo nikako ne treba poistovetiti sa prozjumerom koji se zakonom naziva kupac-proizvođač.

Glavni ciljevi osnivanja ovakve Zajednice OIE jesu ekološki, socijalni i finansijski. Zajednica ima pravo da troši, proizvodi, skladišti i prodaje električnu energiju iz OIE, da pristupa svim tržištima energije i čak da stekne status povlašćenog proizvođača. To znači da će zajednica biti neka vrsta udruge ili zadruge, tj. skup proizvođača zelene energije, koja će sklopiti ugovor sa nekim otkupljivačem energije ne nužno sa EPS-om. Liberalizacija tržišta energije je to omogućila. Zato zajednica ne zahteva učešće na aukcijama za OIE, niti je vezana za kvote koje ministarstvo propisuje, može samostalno da egzistira na tržištu. Jedino od čega zavisi jeste od prenosne ili distributivne mreže, ali to je već tehničko pitanje.

Članovi mogu biti dislocirani, tj. proizvodni kapaciteti da su na više lokacija, i da tako zasebno predaju energiju mreži ali sumarna predata energija se i naplaćuje od kupca. Po kojoj ceni će biti otkup zavisi od dogovora zajednice i druge strane.

Šta je potrebno od papirologije za takav rad? Pre svega registrovanje takvog pravnog lica sa namenom proizvodnje i trgovine energijom. Dalje, na primer, za mini solarne elektrane na krovu potrebni će biti lokacijski uslovi, građevinska dozvola, rešenje od EMS-a da instalirana snaga može biti priključena na postojeću mrežu, itd.

Organizovanje malih proizvođača u zajednicu nastaje radi prodaje i ostvarivanja profita, svako daje svojom proizvodnjom doprinos u konačnom energetskom iznosu. Ovakav vid proizvodnje ima prednosti nad ekvivalentnom instaliranom snagom lokacijski pozicioniranoj na jednom mestu, i evo kako.

Snaga koja bi se instalirala u jednoj solarnoj elektrani, recimo 100KW vršne snage, zahtevala bi ozbiljnu infrastrukturu, od postavljanja kablova snage do trafoa kojim se mrežni napon prebacuje na višu voltažu. Dakle, pored kupovine solarnih panela, invertora napona, nosača i svega ostalog, bilo bi nužno kupiti i montirati dodatne uređaje, poput mrežnih trafoa, posebnih osiguračko-prekidnih sistema, izgradnja prateće infrastrukture. Da ne pominjemo utrošeno vreme i novac na dobijanje dozvola za industrijsko zemljište, građevinskih dozvola, upotrebnih dozvola, i ko zna čega sve, da bi se na kraju postrojenje moglo pustiti u rad. Jeste cena PV modula na datu količinu manja nego pri kupovini 2KW kada se kupuje pojedinačno, ali to nije tolika razlika koja bi pokrila pomenute troškove.

Sa druge strane, udruživanjem u Zajednicu OIE, članovi koji imaju legalizovane objekte ili površine, daleko lakše će dobiti ostale dozvole, a rešenja od elektromreže za priključenje ne bi trebalo da budu problem (naravno da je mreža novijeg datuma koja vodi do objekta). Ipak, svaki distribuirani proizvođač energije u okviru zajednice, biće u obavezi da zameni električno brojilo. Tehnički gledano, lakše će se pustiti 2KW ili 4KW snage u sistem sa jednog objekta gde mreža to može da podrži, i neće/ne bi trebalo imati dodatnih ulaganja koja su ranije pomenuta kod jedne celovite elektrane. Dovoljno će biti imati PV module, odgovarajući instalaciju, invertor i mernu stanicu. Kada se okupi dvadesetak članova Zajednice lako se može sumarno doći do snage od 100KW koji će proizvoditi energiju u istoj količini koliko i prethodno opisana elektrana. Dakle, brže i jeftinije će članovi početi da prihoduju.

Možemo očekivati da će se u narednom periodu javiti prva udruženja i da će se tržište otvoriti i za male proizvođače. Javiće se povećano interesovanje za OIE i za to treba biti logistički spreman. Velika šansa se daje javnom sektoru i lokalnoj samoupravi da ovim vidom dodatnog privređivanja smanje svoje rashode i unaprede život lokalne zajednice.

Globalna proizvodnja solarne energije trpi udarac usled zagađenosti vazduha

Prema novoj studiji, čestice vazduha i njihova akumulacija na solarnim ćelijama smanjuju proizvodnju energije za više od 25 procenata u određenim delovima sveta. Najteže pogođene regije su i one koje najviše ulažu u instalacije solarnih energija: Kina, Indija i Arapsko  poluostrvo.

Studija je objavljena 23. juna u časopisu Environmental Science & Technology Letters.

„Moje kolege u Indiji su mi pokazivale neke svoje solarne instalacije na krovu, a ja nisam mogao da verujem koliko su paneli bili prljavi„, rekao je Majkl Bergin, profesor civilnog i ekološkog inženjerstva na univerzitetu Duke i vodeći autor studije. „Mislio sam da je prljavština morala da utiče na njihovu efikasnost, ali tamo nije bilo ikakvih studija za procenu gubitaka, tako da smo sastavili sveobuhvatni model kako bismo to uradili“. Настави са читањем „Globalna proizvodnja solarne energije trpi udarac usled zagađenosti vazduha“

Razvoj solarne energije u Nemačkoj za period janiar 2009 – januar 2013

Razvoj solarne energije u NemackojRapidni razvoj solarne energije u svetu se dešava zadnjih 4 godine, i takav trend se danas nastavlja. Razvijene države se itekako oslanjaju na razvoj obnovljivih izvora energije, na njihovom uspehu značajno temelje i svoje parametre razvoja društva u celini. Očito je da energije globalno nedostaje, i kako bi se sprečavao dalji rast cene električne energije prišlo se postavljanju obnovljivih izvora koji pored ekolokih imaju prednost u brzini instaliranja. Na taj način se brže dogovara na povećanje zahteva za strujom  nego li da se krene u izradu jedne velike hidroelektrane ili termoelektrane. Настави са читањем „Razvoj solarne energije u Nemačkoj za period janiar 2009 – januar 2013“

Analiza stanja u Srbiji u oblasti solarnih investicija – deo II

Analiza stanja u Srbiji u oblasti solarnih investicija drugi deoNastavak teksta o investicijama u solarnu energetiku na ovim prostorima Balkana. Srbija je krenula tim oprezno i polako putem razvoja energetike, te je neophodno spoznati trenutno stanje ne bi li se taj korak ubrzao i uveo novu epohu energetike što lakše i pouzdanije. Čitaoce molimo da sve napisano uzmu sa jednom kritičkomnotom i da daju svoj doprinos kroz komentare. Hvala. Zato ćemo nastaviti sa konkretnim pitanjima i postaviti teze kroz odgovre. Настави са читањем „Analiza stanja u Srbiji u oblasti solarnih investicija – deo II“

Analiza stanja u Srbiji u oblasti solarnih investicija – deo I

mali solarni autonomni sistemPoštovani, sledeća rasprava je samo individualni pogled na situaciju u „solarnu“ energetiku, uz pojašnjenje da se uložio veliki lični trud i rad u prikupljanju podataka, ne bi li se dobila što veća objektivnost informacija. Inače je napisan za intervju u specijalizovanom časopisu o biznisu i finansijama, kao i industriji.  Zbog obimnosti, tekst će biti podeljen u dva dela.

Uvod za priloženu strukturu analize: Pristupiće se postavljanju konkretnih pitanja na koja će se pružiti što detaljniji odgovori. Možda je to za analizu neuobičajena forma, ali zbog kompleksnosti tematike nužno je da se što opsežnije da osvrt na konkretne upite. Činjenice su proverljive, zasnovane na višegodišnjem praćenju solarnih investicija i cena u svetu, na edukaciji u oblasti solarnih ćelija i modula, kao i na iskustvu nekih firmi koje se bave montažom. Mnoštvo je literature i tekstova u časopisima i na netu  koji potkrepljuju tvrdnje, ali naravno, ovde prezentovanih iz ugla jedne osobe. Zato, svaka konkretna sugestija je dobrodošla, čak je i jedan od ciljeva analize probuđivanje razmišljanja i polemike ne bi li se stanje poboljšalo i krenulo ka održivom razvoju drštva u celini. Evo tih pitanja i odgovora njihovih: Настави са читањем „Analiza stanja u Srbiji u oblasti solarnih investicija – deo I“

LUXOR SOLAR

Komapanija LUXOR Solar Dozvolite nam da predstavimo kompaniju LUXOR SOLAR, i kako možete njihove kupiti solarne panele.

Solarni paneli nemačkog proizvođača LUXOR SOLAR su se svojim visokim kvalitetom i pouzdanošću karakteristika tokom eksploatacije pozicionirali na svetskom tržištu, u samom je vrhu industrije fotonaponskih modula, i montaži u solarnim elektranama bilo koje snage i tipa (grid-tie PV sistemi ili off-grid PV sistemi). Kupac/investitor dobija i više od plaćenog, dobija više snage, veću istrajnost na klimatkse uslove, duži radni vek, više novca od prodaje električne energije! Настави са читањем „LUXOR SOLAR“

Osnovna pravna terminologija za sticanje statusa povlašćenog proizvođača – deo I

Osnovna pravna terminologija za sticanje statusa povlašćenog proizvođačaKao što je započeto u tekstu Opšte pravne odrednice za dobijanje statusa povlašćenog proizvođača, sada nastavljamo sa pojašnjenjima terminologije nepohodne budućim investitorima za razumevanje šta znači biti proizvođač električne energije, posebno povlašćen. Koji su to termini koji se susreću u dokumentaciji, pravnoj, tehničkoj, ekonomskoj, a da bi se stekao celovit uvid, to je neophodno. Zato nastavimo sa licitiranjem terminologije i opisa iste. Настави са читањем „Osnovna pravna terminologija za sticanje statusa povlašćenog proizvođača – deo I“

Opšte pravne odrednice za dobijanje statusa povlašćenog proizvođača

Opšte pravne odrednice za dobijanje statusa povlašćenog proizvođačaProizvodnja električne struje je delatnost od opšteg interesa, a eksploatacija obnovljivih izvora energije (u tekstu OIE) samo mogu da pospeše njenu proizvodnju, smanje emisiju štetnih gasova, smanje zavisnost od uvoza nafte i gasa, razviju industriju i kroz nju da uposle što više ljudi. Zato se krenulo sa planovima za njihovu implementaciju, a polje investiranja je postalo jako interesantno kako domaćim tako i stranim ulagačima, sa nizom podstreka u solarnim projektima. Korist je obostrana, stim što se mora voditi računa o planovima razvoja ovog sektora koje država propiše, jer se finansijski teret OIE direktno preliva na račun krajnjeg potrošača. Настави са читањем „Opšte pravne odrednice za dobijanje statusa povlašćenog proizvođača“

Pad Feed-in Tariff-a za solarnu energiju

Pad Feed-in Tariff-a za solarnu energijuVeć neko vreme cene solarnih panela polako padaju iako tržište solarne energije je malo zauzdano kontrolom vlada država. Instalirane snage u rzvijenim zemljama Evrope, posebno u Nemačkoj i Italiji su postale jako velike, te su obaveze prema povlašćenim proizvođačima električne energije jako opteretile budžet pomenutih država, a time i potrošače, bilo da su pravna ili privatna lica. Ako se samo baci pogled: cena struje u Evropi za kWh iznosi iznmeđu 20 i 30 evro centa što je već daleko više od same Feed-in Tariff-e za solarnu energiju koja ima najveći iznos od svih ostali  obnovljivih izvora. Tako se već došlo do magične granice da subvencija za obnovljive izvore energije bude niža nego sama cena struje u prodaji, čime se rasterećuje državna kasa u potpunosti a ceo teret prebacuje na potrošača. Ideja je da ceo energetski sistem u finansijskom smislu postane samoodrživ! Uzgred pomenimo da su limitirajući faktor pored novčanih opterećenja države i tehnička: dozvoljeni šum u mreži i dozvoljene oscilacije u snazi ukupne mreže. Настави са читањем „Pad Feed-in Tariff-a za solarnu energiju“

Globalno zagrevanje ? Klima – Deo I

Globalno zagrevanje ili Climategate ?Trenutna dešavanja sa zimom – nezapamćene padavine i Sibirske temperature u gradovima širom Balkana, a posebno kod nas, kao i minulo suvo leto, probudili su našu znatiželju za klimatskim dešavanjem i posledicama zbog povećane potrebe za energijom, posebno zelenoj energiji, ali i na životnu okolinu – ekologiju. Svedoci smo da se klima promenila, nekako proleće brzo prođe, isto i jesen, dok zima i leteo traju znatno duže praćene međusobno izrazitim klimatskim suprotnostima. Zato se pojavilo jedno razumno pitanje: Globalno zagrevanje ili globalno zahlađenje? Jer nekako niske temperature nam daju pravo da postavimo to pitanje i pogledamo „ispod haube“, tj. uradimo svoje malo istraživanje na ovu temu. Time ne želimo umanjiti ni jedan pogled niti stav, samo želimo sagledati činjenice iz različitih uglova radi celovitog pristupa problemu, naravno koliko smo to u mogućnosti da uradimo! Kao što se da zapaziti, već neko vreme se naša klima čudno ponaša: Leta postaju suva i vrela a zime jako hladne i sa dosta padavina, a prognoze vremena meteorologa kažu da će se takav trend nastaviti i narednih godina! Настави са читањем „Globalno zagrevanje ? Klima – Deo I“

Cena struje u Srbiji u 2011

cena struje u Srbiji u 2011Cena struje u Srbiji je promenjena od 1. Aprila meseca 2011. godine. Ovde će se dati kratak spisak cena po kategoriji i tarifama. Pored toga daće se i pojašnjenje o popustu na plaćanje kod redovnih platiša. Ono što je bitno jeste da se razjasne uslovi pod kojima se stiču uslov za popust na prispelom računu. Ideja teksta jeste da se alarmira na povećanu potrošnju i ukaže na potrebu za savesnijim odnosom ka energiji. Kako je energetska efikasnost mala u Srbiji i okolnim zemljama u odnosu na razvijene savremene stambene sisteme, industrijske sisteme, distributivnu mrežu Zapadne Evrope, važno je istaći da će se sa svakim korakom ka rešavanju ovog problema učiniti mnogo. Tako na primer je obračunato da se kod nas troši pet do šest puta više energije po jedinici bruto društvenog proizvoda. Tome treba dodati da se u Srbiji troši prosečno 228 kWh / m2 a u zemljama Evropske Unije 138 kWh / m2 po jedinici površine stambenog prostora. Dakle, imamo obavezu porema sebi samima da tu sliku poboljšamo. Inače, ovde možete pogledati sam Zakon o Energetici 2011. Настави са читањем „Cena struje u Srbiji u 2011“

Solarna elektrana na najboljem mestu u Srbiji – deo II

Sjenica i Pester

Kako je već pomenuto u tekstu „Solarna elektrana na najboljem mestu u Srbiji – deo I”, Pešterska visoravan a pogotovo Sjenički okrug su jako bogati zelenom energijom. Pored obilja sunčeve insolacije u toku godine, dati kraj poseduje dosta i biomase takođe obnovljivog energenta. Pored neupotrebljivih delova letine, neiskoršćenih otpadaka od drveta, itd., energetski potencijal leži i u vetru (energiji vetra za elektrane), koji na ovim visinama itekako mogu da budu zastupljeni (kod procene kapaciteta za vetro-elektrane mora se voditi računa o poštovanju i neugrožavanju staništa ptica).  Ovako prelepu prirodu ne smemo poremetiti niti bar malo izmeniti, jednostavno je ostaviti netaktnutom, sa jedne strane, a sa druge, uz ovakve investicije otvoriti joj vrata za održiv i nesmetan razvoj stanovništva. Čak bi se i energetski ceo taj deo jako bolje osigurao u snabdevanju, te ne bi se  zavisilo od same cene struje niti njenih skokova. Настави са читањем „Solarna elektrana na najboljem mestu u Srbiji – deo II“

Beogradski sajam energetike 2011

Beogradski sajam energetike 2011Već duži niz godina se na Bogradskom sajmu jednom godišnje održava sajam energetike i tehničkih dostignuća u toj industriji. Po prvi put organizovan 2005 godine, sa ciljem popularizacije oblasti energetike u javnosti i stvaranju platforme za ulaganje u srpsku energetiku. I ove godine od 12 do 14 Oktobra na sajmu „Energija 2011“ imali smo priliku da posetimo štandove kompanija koje ili su ili planiraju da dođu na naše tržište. Pre svega, sam sajam je pružio još jednu priliku da se razmene ideje i iskustva kao i upoznaju investitori sa mogućnostima koja su, po mnogima, jako privlačna za ulaganje. Pored investiranja u postojeće kapacitete i gradnji novih konvencionalnih (fosilnih) izvora, poslednjih godina se otvorilo novo tržište-tržište na polju obnovljivih izvora energije: solarna energija (posebno za dobijanje električne energije iz solarnih panela), energija vetra, energija biomase, geotermalna, hidro-energija i energija iz otpada. Zato se posebno popularizovala zelena energija sa idejom povećanja energetske efikasnosti na svim poljima. Okupio je preko 250 izlagača iz 11 zemalja. Настави са читањем „Beogradski sajam energetike 2011“