Solarni paneli Solarna energija i drustvo,Vesti Energetski menadžment – deo I

Energetski menadžment – deo I

3EU organizaciji internet magazina Balkanmagazin održan je po redu drugi okrugli sto sa pitanjima vezanim za energiju i upravljanja energijom u Srbiji. Ovog puta tema je bila „Smanjenjem potrošnje energije do efikasnije privrede” čime se organizator potrudio da učešćem čelnih ljudi Vlade na ovom projektu, približi i pojasni zašto i kako se to Srbija priprema da zakorači u problem uštede energije. Energetka efikasnost je danas top-tema Evropske Unije, tako da se porglašenjem godine 2011. za godinu EE u Srbiji, mi približavamo trendovima savremenog sveta. Predavači su bili prof. dr Miloš Banjac, pomoćnik u Ministarstvu rudarstva i energetike Vlade Srbije, Vesna Rodić, samostalni savetnik za industrijsku energetiku u Agenciji za Energetsku Efikasnost, i prof. dr Goran Jankes, profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Inače, radi se o tromesečnom projektu 3E- energija, ekonomija, ekologija“, u kome su, pored stručne javnosti i novinara, prisutni i studenti koji sebe vide u oblasti energije i/ili njene interakcije sa privredom.

druga konferencija balkanmagazina


Predavanje je započeo prof. dr Miloš Banjac sa temom „Zakon o racionalnoj upotrebi energije”. Težište izlaganja bilo je na prikazu zakona i njegovih ciljeva, kao i na načinu impalmantacije kroz formiranja nove vrste menadžmenta u energetici. Kako se radi o novom pogledu na energiju u nas, to se mora dodatno uložiti napor na prezentaciji i edukaciji ljudi, kako i zašto je potrebno povećati energetksu efikasnost svoji domova, svog poslovnog prostora, poboljšanje efikasnosti proizvodnih kapaciteta, itd. Racionalno i održivo korišćenje energije biće podstaknuto od strane Vlade i resornog ministarstva, dok se može za buduće neodgovorne potrošače očekivati i čak jedan vid „sankcija”, koji bi imao za cilj korekciju potrošača na dalje poboljšanje svojih instalacija i aparata. Prema tome, tražiće se odgovornost kako bi se obezbedilo dugoročno održivo korišćenje energije.

Korisnici koji su obuhvaćeni ovim zakonom su:

  • Domaćinstva
  • Stambene i poslovne zgrade
  • Industrija
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Sobraćaj
  • i ostali korisnici.

distribucija električne i toplotne energije

Novi zakon će se odnositi na sistem menadžmenta energjom, označavanje klasa energetske efikasnosti i uspostavljanje minimalnih standarda EE, ekonomski i finansijski podsticaji u ostvarivenju propisanih standarda, kao i koncep ESKO.  Kao što je napomenuto, organizovaće se posebna klasa menadžera u energetici, sa obavezama i stručnosti po uzoru na Japanska znanja i iskustva u ovoj oblasti. Sistem energetskog menadžmenta odnosiće se na:

  • kompanije koje troše preko 2500 toe/god., trenutno oko 120,
  • zgrade koje troše preko 1000 toe/god., preko 20,
  • opštine sa preko 20.000 stanovnika, preko 100,
  • vladine zgrade.

Dakle, može se računati na preko 240 energetskih menadžera, visoke stručne spreme i dodatne edukacije na polju potrošnje i uštede energije. Pored toga biće prisutno i akreditovanih energetskih predlagača, kao i energetskih referenata, saradnika i inspektora, svi sa određenom ulogom u sistemu efikasnog smanjenja i održive potrošnje energije, kako električne tako i toplotne. Ove nove kategorije poslova daju nov podstrek i šansu mladima ali i iskusnim ljudima za dalju edukaciju i usavršavanje. Posebno se treba istaći potrebe i obaveze koje će preuzeti lokalne samouprave posedovaće posebni organ koji će donositi tarifni sistem na bazi izmerene isporučene energije. Dalje, prema ESKO konceptu, razviće se preduzeća čija će namana biti analiza i projekti smanjenja utroška energije na osnovu potreba klijenata. Nakon uspostavljanja minimalnih standarda energetske efikasnosti svaki uređej ili oprema moraće biti energetski ocenjena i obeležena oznakom energetske efikasnosti.

struktura energenata u finalnoj potrosnji Srbije

Sledeći predavač bila je Vesna Rodić, samostalni savetnik za industrijsku energetiku sa temom „Smanjenje potrošnje energije do efikasnije privrede”. Kako gornja slika pokazuje, energenti u Srbiji se čak preko 42% uvoze, uglavmo tečna i gasovita goriva. U skaldu sa smanjenjem deficita u spoljnotrgovinskoj razmeni kao i smanjenju potrošnje energije u granicama održivog razvoja, predložene su mere Vlade koje su ovom prilikom i prezentovane prisutnima. Dodatna angažovanja desiće se na polji stabilnog snabdevanja energijom krajnjih potrošača, smanjenju uticaja na životnu sredinu i povećanje konkurentnosti. Prema detaljnom opisu trenutno najviše energije se troši u hemijskoj industriji, uz obrazloženje da sve naše manje-više karakteriše velika specifična potrošnja energije-potrošnja energije po jedinici proizvoda. Ova činjenica itekako utiče na konkurentnost naših proizvoda na svetskom tržištu, tako da i sa te strane je poželjno smanjiti potrošnju.

Energetski menadžment – deo II


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *