Solarni paneli Pravna regulativa Osnovna pravna terminologija za sticanje statusa povlašćenog proizvođača – deo I

Osnovna pravna terminologija za sticanje statusa povlašćenog proizvođača – deo I

Osnovna pravna terminologija za sticanje statusa povlašćenog proizvođačaKao što je započeto u tekstu Opšte pravne odrednice za dobijanje statusa povlašćenog proizvođača, sada nastavljamo sa pojašnjenjima terminologije nepohodne budućim investitorima za razumevanje šta znači biti proizvođač električne energije, posebno povlašćen. Koji su to termini koji se susreću u dokumentaciji, pravnoj, tehničkoj, ekonomskoj, a da bi se stekao celovit uvid, to je neophodno. Zato nastavimo sa licitiranjem terminologije i opisa iste.

Zainteresovana strana (budući povlašćeni proizvođač) za ulaganje u instalacije solarnih panela (link) povezanih u mrežu, ili za ulaganje u vetro generatore, itd., podnosi kupcu električne energije – državi (tj. EPS-u) zajedno sa zahtevom za zaključenje ugovora, i rešenje o sticanju statusa povlašćenog proizvođača. To znači da se ovaj status mora prethodno obezbediti. Kada povlašćeni proizvođač podnese zahteva u pisanoj formi kupcu zelene energije (u našem slučaju kupac je država), bilo da struja potiče iz solarni panela ili vetro generator, država je dužna da u roku od 30 dana od trenutka podnošenja zaključi ugovor. Naravno, ako su ispunjeni svi zakonski uslovi. Bitna stvar je ta da vlasnik solarnih panela  – budući proizvođač struje koji je zaključio ugovor nema obaveza balansiranja niti plaćanja naknade Elektroprivredi Srbije za usluge balansiranja.


Balansna odgovornost na tržištu električne energije je obaveza učesnika na tržištu da uravnoteže proizvodnju, potrošnju i ugovorenu kupovinu i prodaju električne energije u periodu za koji se utvrđuje balansno odstupanje i preuzmu finansijsku odgovornost za odstupanja – obaveza proizvođača „solarne struje“ ili „vetro struje“.

Očitavanje električne energije kod solarne elektrane i vetro elektrane obavlja se svakog prvog u mesecu i to bez naknade prema kupcu-državi, a najkasnije do 5. u mesecu se dostavljaju očitane vrednosti sa brojia (proizvedeni i predate kWh-ovi za prethodni mesec). No, pre nego što se zaključi ugovor povlašćenog proizvođača EE i kupca-države, mora se izvršiti očitavanja početnog stanja brojila, i u roku od 3 dana se te informacije prosleđuju obema stranama ugovora. Model ugovora priprema kupac električne energije i dostavlja ga Ministarstvu za energetiku radi davanja saglasnosti.

Skraćenice koje se koriste u daljem tekstu:

–         OIE: Obnovljivi Izvori Energije,

–         EE:  Električna Energija,

–         RS:  Republika Srbija.

Solarna elektrana - inspekcija na terenu

Republika Srbija u svom Nacionalnom Akcionom Planu ima zacrtan plan eksploatisanja OIE, i to za u narednih 10 godina je urađena projekcija udela obnovljivih izvora, među njima solarne i vetro energije u ukupnoj potrošnji električne struje, pored ostalog. Uz to, definiše se i dinamika ostvarivanja plana te ih je potrebno znati zarad preciznog investiranja u budućnosti.

Za povlašćene proizvođače EE važi da svu balansnu odgovornost preuzima javni kupac-država. Zarad pojašnjenja recimo da se u realnom vremenu dešavaju fluktuacije proizvodnje i potrošnje, te je peglanje-poravnanje ili  balansiranje snage između proizvodnje i potrošnje u sistemu snabdevanja neophodno. Uz rečeno, treba dodati da se time rešavaju i problemi zagušenja i obezbeđivanje potrebnog nivoa regulacionih rezervi EE. Takođe, energetski subject, u ovom slučaju država, ako nije drugačije naglašeno, preuzima balansnu odgovornost što je velika usluga za vlasnike manjih solarnih ili vetro sistema.

Energetski objekti su objekti u kojima se proizvodi električna energija i koji se grade u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno planiranje i izgradnja objekata, tehničkim i drugim propisima, ali u zavisnosti od instalirane snage se mora prethodno obezbediti energetska dozvola. Prema Zakonu o Energetici iz 2004. (link) (“Sl. glasnik RS” br. 84/04) male elektrane su snage do 10 MW.

Solarna vikendica - ekološko napajanje

Energetski subjekt je pravno lice, tj. preduzetnik, koji je upisan u registar za obavljanje u ovom slučaju proizvodnja EE iz fotonaponskog sistema (solarni paneli) ili vetrogeneratora. Prema ovome, mora da se postane pravno lice ako se želi prodavati struja državi, i savetuje se privredni subjekt oblika D.O.O.

Energetska delatnost je u smislu zakona proizvodnja električne energije iz solarnih panela i vetro generatora. Ovu vrstu delatnosti može obavljati preduzeće, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koji je upisan u odgovarajući registar i koji ima licencu za obavljanje energetske delatnosti, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Merni uređaj za EE je brojilo električne energije, strujni i naponski merni transformator i ostala pomoćna oprema čija je funkcija merenje električne energije. Kod kućnih sistema to je jednostavno ostvarivo dvosmernim brojilima i pratećom osiguračkom kutijom sa prekidačima i osiguračima.

Pristup sistemu je pravo na korištenje energetskog prenosnog sistema radi predaje ugovorene količine EE u ugovoreno vreme pod unapred propisanim i javnim uslovima. Zato je potrebna ekonomska analiza ili studija mesta i dobiti u kWh za godinu dana.

Feed-in tariff-a je podsticajna otkupna cena EE iz OIE koja zadovoljava propisane kriterijume. Cene su date u Uredbi o merama podsticaja za proizvodnju električne energije eksploatacijom obnovljivih izvora energije.

Moramo naglasiti da su jedni od ciljeva Energetske politike Srbije, koji jasno stoje u zakonu,  stvaranje ekonomskih, privrednih i financijskih uslova za proizvodnju energije iz OIE, kao i stvaranje uslova za korištenje novih izvora energije. Energetska politika Srbije se sprovodi i razrađuje u strategiji razvoja energetskog sektora, njenog programa i energetskim bilansom RS (njime se utvrđuju godišnje potrebe za energijom, ali i bilnas OIE, itd.).

Nadležno minisatrstvo za energetiku priprema i predlaže Vladi akt o uslovima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije. Prema tome njima se treba obratiti za informacije oko dobijanja potrebne energetske dozvole, i to je početak svih administrativnih koraka. Inače, bez statusa ne može se krenuti u naplatu po subvencionisanim cenama. Dodajmo i da nadležno Ministarstvo u skladu sa zakonom propisuje način i bliže uslove za izdavanje energetske dozvole, sadržinu zahteva i način izdavanja energetske dozvole i vodi registar energetskih dozvola.

Instaliranje solarnog sistema na krovu

Licenca je zakonski akt kojim se utvrđuje ispunjenost uslova propisanih zakonom za obavljanje energetske delatnosti koja je u ovom slučaju proizvodnja EE. Izdavanje licence zavisi od snage instaliranih solranih panela ili vetrogeneratora. Prema članu 20. Zakona o energetici, za postrojenja koja proizvode EE odobrene snage priključka do 1MW ne traba LICENCA. Inače, samu licencu izdaje Agencija za Energetiku, i energetski subjekat-proizvođač ako planira građenje sistema manjeg od 1MW u obnovljivim izvorima ne traži Licencu. Za one veće investitore, recimo da Licenca važi 10 godina, da se može produžavati ali ne i prenositi.

Nastavak: Osnovna pravna terminologija za sticanje statusa povlašćenog proizvođača – deo II


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *