Solarni paneli Energija Sunca Globalno Sunčevo zračenje – 1. deo

Globalno Sunčevo zračenje – 1. deo

Globalno zracenje sunca Svetlost, tj. elektromagnetno zračenje koje dospeva na površinu Zemlje se delimično apsorbuje na površini, dok drugi deo se reflektuje nazad u atmosferu. Dolazna svetlost pored komponente koja direktno potiče od Sunca (to znači da svetlost nije nailazila na prepreke, pravac direktnog zračenja se može odrediti na svakoj tački Zemljine površine), postoji i deo svetlosti koji se zbog čestica u samoj atmosferi (npr. oblaci, prašina, smog i druge aerosoli) difuzno prelama te na taj način menja spektralnu raspodelu incidentne svetlosti. Pored toga i sama planeta Zemlja zrači elektromagnetno zračenje, slika 1. Ukupno ili totalno zračenje koje pada na ravnu horizontalnu površinu naziva se globalno zračenje.


Iradijacija Sunca i Zemlje

Slika 1. Iradijacija Sunca i Zemlje

Dakle, globalno ili ukupno zračenje se sastoji od tri komponente:

  • direktno,
  • difuzno ili raspršeno, i
  • reflektovano ili albedo površine.

U mnogim radovima se navode kao komponente globalnog zračenja samo prva dva, mada je ponekad refleksilja od okolne površine značajna te može primetno promeniti intenzitet ukupne svetlosti dospele na ravan solarnog kolektora ili panela. Zbog revolucije i rotacije Zemlje samo ekstraterestrično zračenje se menja u vremenu menja se i globalno zračenje na horizontalnoj površini tako da se javlja godišnji hod u zračenju, slika 2. Najveće je leti a zimi najmanje, kada je oblačno ili maglovito vrednost mu je manja.

Godišnji hod globalnog zračenja za dve geografske širine i dve nadmorske visine

Slika 2. Godišnji hod globalnog zračenja za dve geografske širine i dve nadmorske visine

Zato se izrađuju karte sa prosečnim totalnim zračenjem za svaki mesec na određenom području. Na intenzitet, količinu i kvalitet (raspodela talasnih dužina u spektru) utiču: astronomski, fizički, meteorološki, geometrijski i geografski. Na slici 3 se vidi da globalno zračenje zavisi kako po intenzitetu tako i po kvalitetu od solarnog vremena (prikazan je samo deo spektra). Isprekidana linija pokazuje svetlost na izlazku i zalazku Sunca.

Zavisnost globalnog zračenja u toku dana

Slika 3. Zavisnost globalnog zračenja u toku dana

Zatim, kada direktna svetlost pada pod uglom različitim od 90o tada se smanjuje fluks svetlosti na horizontalnu ploču čime se umanjuje intenzitet svetlosti, slika 4.

Slika 4. Razlika fluksa direknog zračenja za upadni ugao od 90o i 30o

Nastavice se …


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *